ckoduhz_sliven@abv.bg

044 667328, 0892204784

ЕЗИКОВО-ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЕЦА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН

Развитието на говора при деца със синдром на Даун е обусловено от изразените специфични соматични характеристики и спецификата на развитието на мозъчните структури. Основни фактори за забавеното развитие на речевите способности са:
 недоразвитие на средно-лицевите кости;
 намалена слухова проводимост;
 намален мускулен тонус;Причини
Слабите ставни връзки около челюстта оказват ефект върху съгласуването и разбираемостта, което води до:
 неточна или неразбираема реч;
 проблеми с гласа и резонанса;
 проблеми с изговаряне и разбиране на звуковете;
 хиперсаливацията и отворената уста затрудняват процеса на говорене и сигнализират за трудност със сензорното усещане и обратната връзка при изговаряне. 
Видове езиково-говорни нарушения:
Велофарингеална недостатъчност води до прекалено носово звучене на гласа подобно на хремав/запушен нос.
Ринофония – носов глас, патологични промени на гласовия резонанс. Тя може да бъде с хипоназалност и с хиперназалност. Ринофонията може да се дължи на органични аномалии в областта на носоглътката вследствие на отоци, полипи, стеснения, които преграждат пътя на издишната струя през носа и тя изтича през устата или на дефекти на твърдото небце .
Дислалия - Дишането през устата създава проблеми с изговаряне и разбиране на звуковете. Проблеми при изговарянето особено на:

 /с/, /з/, /ш/, /т/, /д/ създава отворената захапка (горните и долните зъби не се събират);
 изпъкването на езика затруднява изговарянето на /т/, /д/, /с/, /з/, /ш/, /л/, /н/;
 при обратната захапка (погнатия) има проблеми с изговаряне и разбиране на звуковете;
 макроглосия - езикът е по-голям от нормалното в сравнение с устата и това затруднява изговарянето на /т/, /д/, /с/, /з/, /ш/, /л/, /н/ и разбирането на звуковете при изговаряне;

Флуентните нарушения или нарушенията на плавността на речта са характерни при деца със синдром на Даун. Заекването  е нарушение на речевата плавност, изразяващо се в повторения на звукове, срички, думи, удължаване на звукове, тежки блокирания без движение на говорния поток и неадекватни паузи поради дисфункции на централната нервна система, водещи до спазматично състояние на говорната мускулатура.Децата със Синдром на Даун имат затруднения във фината и груба моторика.
Диспраксията е състояние на мозъка, което затруднява планирането и координирането на физическото движение. Децата с диспраксия изпитват затруднение с равновесието и със заемането на определена поза. Те могат да изглеждат непохватни или тромави. Може да са засегнати различни видове движения.Оро-моторна диспраксия,наричана още речева - затруднява се координирането на мускулните движения, необходими за произнасяне на думи.
Конструктивна диспраксия - трудности с разбирането на пространствените взаимоотношения.
Сензорната загуба на слуха е причина за трудности с възприемането на езика, както и затруднена фонемна обработка.
Кондуктивна (проводима) загуба на слуха влияе на разпознаването на нивото на говора, създава трудности при чуването и разбирането на инструкции в училище. 
В днешно време с развитието на медицината, навлизането на ранната интервенция и работа с децата още след раждането, се преодоляват много проблеми и се постигат все повече резултати, Детето и семейството получават подкрепата на различни специалисти – педиатър, психолог, логопед, рехабилитатор, кинезитерапевт, специален педагог, музикотерапевт и др. Затова, Вие родители, не се притеснявайте да потърсите съвет, напътствия и помощ от специалистите към Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.
Децата със синдрома на  Даун, получили ранна помощ и включени в програми за ранно обучение, са с по-широк диапазон на възможности на развитие. За успешното приложение на програмите за ранна интервенция е важно да се използват методи за обучение, които се  основават на силните страни на детето. Деца със синдром на Даун имат същите потребности и нужди, като всички деца по света, могат да се адаптират и да бъдат успешни като възрастни в различни области в живота.
Качеството на здравните грижи, образованието и подкрепата от страна на обществото правят реална промяната в развитието на хората със синдром на Даун.
 
 
Пламена Вълчева, Людмила Аджемова, логопеди в ЦКОДУХЗ-Сливен

To Top ↑